Beslut
Med stöd av antagen delegationsordning beslutas att
Kerstin Zimmerman, Mackstavägen 7, Köping, med stöd av 16§ djurskyddslag (1988:534) får föda upp, sälja och hålla katter i enlighet med ansökan och följande villkor.

1. Tillståndet gäller tills vidare, dock längst t.o.m. 2018-01-08.
2. Verksamheten ska bedrivas i Kerstin Zimmermans bostad på Mackstavägen 7, Köping.
3. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med ansökan.

4. Större förändringar av verksamheten ska anmälas till miljönämnden.

Miljönämnden kan återkalla tillståndet om ovanstående villkor eller gällande djurskyddslagstiftning överträds eller försummas.

Bakgrund
Kerstin Zimmerman inkom 2007-12-20 med en ansökan om tillstånd för uppfödning och försäljning av katter enligt 16§ djurskyddslag (1988:534).

Verksamheten har pågått sedan 1978. Kerstin Zimmerman har tidigare fått ett tillstånd utfärdat för verksamheten på sin gamla adress och söker nu nytt tillstånd på grund av flytten. Kerstin Zimmerman är och har varit mycket aktiv inom SVERAK samt rasföreningen och har haft ett flertal förtroendeuppdrag i dessa. I ansökan har presenterats goda rutiner för vaccinering, skötsel och försäljning av katterna.

Vid tidpunkten för ansökan fanns i verksamheten 6 fertila honor och 6 kastrerade katter varav en före detta avelshane. Samtliga katter var av rasen Helig birma. Två till fyra kullar föds varje år.

Inspektion

Miljökontoret inspekterade verksamheten 2007-12-18. Vid inspektionen noterades 12 välskötta och trevliga katter. Katterna hålls i två grupper där den ena har tillgång till husets nedervåning och den andra till övervåningen samt farstu på nedervåningen. Bägge grupperna har tillgång till en rastgård, antingen via dörr eller via fönster. Beroende på årstid är tillgången fri eller restriktiv. Även den inglasade, uppvärmda uteplatsen kan användas för att skilja katter år. När ägaren inte är hemma brukar den kastrerade hankatten hållas där. (Numera har även han tillgång till hela nedervåningen, inkl. rastgård. Vid tillfället för inspektion var han nykastrerad och skulle vänjas vid de andra. Egen anm. / KZ). Mat, vatten, kattlådor, klös- och klätteranordningar fanns tillgängligt för samtliga katter. Inga avvikelser gällande katterna noterades.

Bedömning

Kerstin Zimmerman bedöms ha god erfarenhet och kunskap om katter och rasen Helig birma. Hon har bedrivit avel sedan 1978 samt har haft förtroendeuppdrag inom SVERAK och andra kattföreningar. Lokalerna bedöms som lämpliga och goda rutiner för djurhållning och försäljning har redovisats. Katterna var mycket välskötta, fina och trevliga.

Miljökontoret bedömer att kraven i 16§ djurskyddslag (1988:534) är uppfyllda och att tillstånd kan meddelas.

Övriga upplysningar

Nytt tillstånd för verksamheten krävs om ändring sker beträffande någon av de ovan nämnda förutsättningarna för tillståndet. En ny ansökan om tillstånd ska då lämnas till miljönämnden.

Om verksamheten ska fortgå efter 2018-01-08 ska en ny ansökan om tillstånd lämnas till miljönämnden i god tid innan detta tillstånd går ut. Detta omprövningsförfarande gör det möjligt för miljönämnden att korrigera tillståndet utifrån då gällande lagstiftning och rådande omständigheter.

Avgift

Avgift för tillstånd fastställs till 2.310:- i enlighet med miljönämndens taxa för prövning av ansökan om tillstånd enligt 16§ djurskyddslagen (1988:534). Faktura kommer att översändas.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen enligt bifogad besvärshänvisning.

 

MILJÖKONTORET

Malin Langefors

 

Skogshöjdens katthållning är - av Köpings Kommun, miljökontoret - godkänd fr.o.m. 2004-11-12

 

Tillstlånd för verksamhet med katter

Ändringen i 16 § djurskyddslagen (1988:534) omfattar även kattägare. Verksamheter som innebär hållande, uppfödning, försäljning, upplåtande, samt förvaring eller utfodring av katter har tidigare inte behövt tillstånd. Bestämmelser om undantag från de nya tillståndskraven finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:69) om undantag från kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) som fr.o.m. 1 januari 2005 ersätts av DFS 2004:5.

 

Från och med den 1 januari 2005 är tillståndskravet för verksamheter med katter detsamma som för hundar. De som håller 10 katter eller fler, som är äldre än 12 månader, ska ha tillstånd liksom de som tar 3 eller fler kullar per år. När det gäller försäljning av katter från egen uppfödning är gränsen det samma som för uppfödning. D.v.s. föder man upp två kullar per år, får man också sälja dessa katter utan söka tillstånd.

 

För försäljning av katter som någon annan fött upp krävs tillstånd från den tredje katten, d.v.s. man får sälja två katter per år utan tillstånd. Kattpensionat och liknande verksamheter kommer efter den 1 januari 2005 behöva tillstånd från kommunen om de förvarar eller utfodrar fyra eller fler katter, i denna definition ingår även s.k. omplaceringshem.

Tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen ska sökas hos kommunen.

 

OBS! Fr.o.m. 1 januari 2009 är det Länsstyrelsen som har ansvar för djurskyddskontrollen.